• 1398/06/27-مراجعه به امور دانشجویی و سراهای دانشجویی
  • مراجعه به امور دانشجویی و سراهای دانشجویی
    دانشجویان محترمی که کاربری سامانه تغذیه  آنها مسدود می باشد از روزشنبه مورخه 98/6/30 با مراجعه به امور دانشجویی و سراهای دانشجویی و پس از مشخص شدن وضعیت تردد یا اسکان در خوابگاه؛ جهت دسترسی به سامانه تغذیه به واحد هوشمندسازی مراجعه نمایند .